مجمع عمومي "مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها"

یکشنبه، 21 فوريه 2016 ، ساعت 13.00

Frivilligcenter Odense

Toldbodgade 5 - 7

5000 Odense C

دستور كار شامل مواد زير مي باشد:

v     انتخاب ناظر

v     شنيدن گزارش هیات مديره.

v     شنيدن گزارش مالي.

v     بحث ، بررسي و تصويب لوايح پيشنهادي هيات مديره و ديگر اعضا.

v     انتخاب حسابرس و علي البدل وي.

v     انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره .

v     غيره

آثاری از هنرمند ارجمند، آقای ایرج امری پور

 

گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري

داني كه رسيدن هنر گام زمان است

 

سايه