آثاری از هنرمند ارجمند، آقای ایرج امری پور

گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري

داني كه رسيدن هنر گام زمان است

 

سايه